ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΘΗΓ. Γ. ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ Π.Π.Σ. ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(2004-2011)